01-06-2423

pravidla

Pro hladký průběh expedice je nutné dodržovat následující pravidla.

 1. Minimální věk návštěvníků je 18 let.
 2. Expedice se účastníte jako návštěvníci na vlastní nebezpečí. Na potenciálně nebezpečné činnosti budete předem upozorněni a máte kdykoliv možnost odstoupit.
 3. Expedice se účastní 3-5členné týmy. Pokud by ses chtěl(a) účastnit a nemáš nikoho do týmu, můžeš se přihlásit zde jako Beztýmník. Poté se můžeš spojit s ostatními registrovanými Beztýmníky, abyste vytvořili tým společně.
 4. Expedice se skládá z blíže neurčeného počtu stanovišť. Na stanovištích můžete čekat prakticky cokoliv, konečnou fází však bude informace o poloze jednoho či více dalších stanovišť. Tým se může během expedice kdykoliv rozdělit, v některých případech to může výrazně urychlit váš postup.
 5. Stanoviště, šifry, předměty a zprávy od krizového štábu jsou v záhlaví označeny logem Expedice MATRIX 2010. Nebudete-li přímo upozorněni, texty neoznačené tímto logem s expedicí nesouvisí, tudíž je zbytečné se snažit z nich cokoliv vyčíst.
 6. Je-li zpráva či předmět na stanovišti ve více exemplářích, smíte si vzít právě jeden exemplář do týmu, nebude-li výslovně uvedeno jinak.
 7. V šifrách je použita novověká anglická abeceda (26 písmen bez CH, diakritiky a přejatých čínských ideogramů), pokud není zřejmý opak.
 8. Týmy operují samostatně a je zakázána jakákoliv spolupráce mezi týmy. Smíte samozřejmě zavolat kamarádovi z jiného týmu „jak se máš...ještě to zvládáte...atd.“, ale neměli byste mluvit o stanovištích nebo šifrách. Též je zakázáno jít v závěsu za cizím týmem s cílem zjistit polohu stanoviště.
 9. V týmu můžete mít libovolný počet přátel na telefonu - lidí, kterým můžete zavolat, abyste se dozvěděli nějaké faktické informace („kdy se narodila Bernauova prababička?“). Tito lidé se nepočítají do maximálního počtu 5 členů v týmu. Nesmí však pomáhat luštit šifry, nesmí koordinovat postup týmu a nesmí se pohybovat po městě za účelem získání požadovaných informací.
 10. Koordinátor, který sedí na místě, schraňuje informace a vysílá ostatní členy na určená místa, se započítává do maximálního počtu 5 členů v týmu.

 11. Pro orientaci a komunikaci v týmu smíte používat jakékoliv elektronické přístroje dostupné v 21. století včetně mobilů, vysílaček, GPS, PDA, bezdrátových modemů atd.
  Při komunikaci přes vysílačky dodržujte tehdy platné zásady. Zejména při prvním volání zkontrolujte, zdali ve vašem pásmu/kódu již někdo nekomunikuje. Je zakázáno odposlouchávat rozhovory cizích týmů.
 12. Jako tým se nejprve zaregistrujte. Údaje o vás slouží pouze pro vnitřní evidenci Velkého vozu a nebudou poskytnuty třetím stranám. Registraci týmu lze zrušit. Definitivně přihlášení se stáváte po přijetí účastnického poplatku 450 Kč.
 13. Registrace končí 29.3.2410 24:00, termín zaplacení poplatku je do 6.4.2410 24:00
  Zaplaťte raději v předstihu, převod kreditů přes Solar System Clearing Centre na Ganymedu může trvat až dva pracovní dny.
 14. Přesun do minulosti proběhne v sobotu 17.4.2410 po poledni a návrat do současnosti v neděli 18.4.2410 po poledni. Přesné místo a čas startu zveřejníme zaplativším týmům 14.4.2410 0:00. Přesné místo cíle dostanete na startu v záchranné obálce.
 15. Na stanovištích se zprávami se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu. Po vyzvednutí zprávy odejděte stranou, abyste na stanoviště zbytečně neupozorňovali. Nemůžeme dopustit, aby vás viděl někdo cizí, zprávy sebral či poškodil a vážně tak narušil historii.
 16. Organizátory a jejich spolupracovníky poslouchejte, i když se vám jejich pokyny možná budou zdát neobvyklé. Prosíme, nezkoušejte na nás násilí. Berte v potaz, že jde o záchranu Země.
 17. Expedice se odehrává na území Prahy počátku 21. století a jejím blízkém okolí. K dopravě smíte používat pouze vlastní tělo, MHD, vlaky a linkové autobusy. Je tedy zakázáno používat kola, kolečkové brusle, auta (i stopnutá), taxi, osobní vznášedla, šlapací teleporty apod.
 18. Pamatujte, že v 21. století stále platila zásada nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. V rámci expedice proto není nutné vstupovat na soukromé pozemky nebo jiná veřejně nepřístupná místa. Pokud omylem zabloudíte někam, kam nemáte, pak v zájmu nenarušování historie nejlépe zabere slušná omluva a vysvětlení, že jde o hru.
 19. Dodržujte zákony a vyhlášky platné v České republice v roce 2010. To platí zejména o pobytu v lese, v CHKO a přírodních rezervacích - nezapalujte ohně, nedělejte zbytečný hluk, v rezervacích se pohybujte pouze po značených cestách atd.
 20. Dodatečná pravidla, upozornění, návody a nápovědy jsou na zprávách a šifrách psány kurzívou. V těchto textech nehledejte šifru.
 21. Cílem expedice je dojít na cílové stanoviště podle těchto pravidel. Za vítěze se považuje každý tým, z něhož dojde alespoň jeden registrovaný člen do cíle v daném časovém termínu, podle pravidel a s neporušenou záchrannou obálkou.
  Pokud expedici vzdáte před cílem, můžete rozlepit záchrannou obálku a do cíle dojít mimo soutěž. Po ukončení a návratu do současnosti zde vyhlásíme vítěze a konečné pořadí.
  Na u-netových stránkách expedice zveřejníme též průběžná pořadí týmů na vybraných stanovištích. Tato pořadí jsou pouze informativní a nemají vliv na konečné pořadí vítězů.